Back to top

3-[18-(2-carboxyethyl)-13-ethenyl-8-(1-hydroxyethyl)-