Back to top

1-(3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazol-5-yl)ethanol